Adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató Barbóczné Rombai Éva egyéni vállalkozó (továbbiakban: adatkezelő) adatvédelmi tájékoztatója ügyfelei részére.

E tájékoztató elmagyarázza, hogy az adatkezelő milyen személyes adatokat dolgoz fel, milyen célokra, mennyi ideig tárolja azokat, tájékoztatást kap hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.

A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az egyéni vállalkozó által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27.-én meghozott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) és a személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. törvény értelmében ezúton tájékoztatjuk az ezen rendeletekben megfogalmazott jogairól és kötelezettségeiről.

 

1. Adatkezelő meghatározása

 • Adatkezelő megnevezése: Barbóczné Rombai Éva egyéni vállalkozó
 • Adatkezelő székhelye: 1139 Bp. Országbíró utca 44-46. 7/4
 • Adatkezelő e-mail elérhetősége: info@auto-kisbusz.hu, studiokarizma@gmail.com
 • Adatkezelő telefonszáma: 06-30-306-1225
 • Adatkezelő képviselője: Barbócz Kristóf
 • Adatkezelő: Barbóczné Rombai Éva

az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelő megnevezése: Adatkezelő cégjegyzékszáma:

adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végre, végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

 

2. Adatkezelés jogalapja és személyes adatok tervezett kezelésének célja.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulás: Hozzájárulás.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél: Szerződés teljesítése.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése: Jogi kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés célja:

 • a weboldalon, és személyesen az autóbérleti szerződéshez szükséges személyes adatok felhasználása a szerződés teljesítéséhez.
 • szerződő féllel való kapcsolattartás

 

 Személyes adatok érintettje

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra: ügyfelek, alkalmazottak, szerződő partnerek, szükség esetén harmadik felek (meghatalmazott az ügyfél részéről magán személy vagy Cég képviselője)

 

Az általunk feldolgozott személyes adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • az Ön által benyújtott kifejezett beleegyezésből és közvetlenül Öntől (e-mailes levelezés, telefon, chat, weboldalak, internetes kapcsolatfelvételi űrlap, közösségi hálózatok, névjegykártyák stb.)
 • egy harmadik féltől, akit Ön felhatalmazott arra, hogy személyes adatait átadja az Adatkezelőnek

 

Kezelt adatok köre:

Weblap: Szerződő fél neve, telefonszáma, e-mail címe

Autóbérleti szerződés esetén: Név, Lakcím, Születési helye, Születési idő, Személyi igazolvány szám, Vezetői engedély szám; kategória; érvényességi idő, Anyja neve, Telefonszám, Email cím.

Adatkezelő az Érintett által megadott rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az autó megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használja fel, illetve használhatja fel.

 

3. A személyes adatok tárolásának időtartama

A weblapon megadott személyes adatok kezelése a megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelmére történő törléséig tart.

Az autóbérleti szerződésben megadott adatokat az egyéni vállalkozó a számviteli jogszabályban 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján 8 évig őrzi.

 

4. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Barbóczné Rombai Éva egyéni vállalkozó alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Cím Tevékenység
Iván Katalin Lajos utca 86. könyvelés

 

Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 2. pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a szerződő kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbításra, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

 

5. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok forrásai:

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, amelyek közül a legfontosabbak:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.